ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
16/12/2019Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΣύσταση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου που υπάγεται απ' ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, ο οποίος και την εκπροσωπεί έναντι της Επιτροπής και του Κράτους.
Η συγκρότηση, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων, και ο τρόπος λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής καθορίζονται με την απόφαση αρ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2Β/4-1-01.
 
Η ΕΥΔ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής του Ε.Π.. Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ στο επίπεδο του Ε.Π. ορίζονται στο άρθρο 34 του Καν.(EK) 1260/1999, και περιληπτικά είναι οι εξής:
 1. Δημιουργία μηχανισμού συλλογής αξιόπιστων οικονομικών και στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή, τους δείκτες παρακολούθησης και την αξιολόγηση καθώς και εισαγωγή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΥΠΕΘΟ και ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το αρθ. 34 παρ. 1α του Καν. 1260/1999.
 2. Σύνταξη και πρόταση προσαρμογής του Συμπληρώματος Προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καν. 1260/99 και τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του ΟΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1β και παρ. 3 του Καν. 1260/99.
 3. Εφαρμογή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1β και παρ. 3.
 4. Σύνταξη και υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης και της τελικής έκθεσης κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.1γ του Καν.(ΕΚ)1260/1999.
 5. Προετοιμασία και οργάνωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 1δ, αρθ. 42 του Καν. (ΕΚ)1260/1999.
 6. Χρησιμοποίηση, είτε χωριστού λογιστικού συστήματος, είτε κατάλληλης λογιστικής κωδικοποίησης όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 7. Θέσπιση μέτρων εσωτερικών ελέγχων για την ορθή χρηματοδοτική διαχείριση και υιοθέτηση μέτρων για προσαρμογές που απαιτούνται ή ενδεχόμενες διορθώσεις.
 8. Διασφάλιση της κανονικότητας και της συμβατότητας προς τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 35 παρ. 1στ, όπως αυτές αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.2.1. για τη "Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ"
 9. Τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα.
 10. Εξασφάλιση των αναγκαίων πληροφοριών στη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ όταν πρόκειται για την παροχή συνδρομής για μεγάλα έργα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 του Καν.(ΕΚ)1260/1999 καθώς και των οδηγιών της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ.
 11. Γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. με την επιφύλαξη του εσωτερικού της κανονισμού.
 12. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επεξεργασία και την πρόταση των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σύμφωνα με το άρθρο 44.
 13. Την οργάνωση της ετήσιας συνάντησης διαχείρισης με την Επιτροπή και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αιτιολογημένων συστάσεών της σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2.


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.