ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
20/7/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής1η Επιτροπή Παρακολούθησης (15/6/2001)

Στις 15 Ιουνίου 2001, συνήλθε η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

  • Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Επ. Πα.
  • Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  • Παρουσίαση και έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού
  • Παρουσίαση ex - ante αξιολόγησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού
  • Παρουσίαση / Έγκριση των κριτηρίων ένταξης έργων
  • Παρουσίαση / Έγκριση της ετήσιας έκθεσης 2000
  • Πρόοδος υλοποίησης έργων
  • Προγραμματισμός των εργασιών της επόμενης περιόδου
  • Οριστικοποίηση αποφάσεων

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 27 μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου (από 28 μέλη συνολικά) καθώς και τα μέλη χωρίς ψήφο (10 μέλη).

Στα πλαίσια της συνεδρίασης της Επιτροπής, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (ΣΠ). Τελικά εγκρίθηκαν τα μέτρα του ΣΠ με τις προσθήκες - τροποποιήσεις - εξουσιοδοτήσεις, τις οποίες αναλυτικά μπορείτε να βρείτε στο αρχείο Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη.

Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε η ex-ante αξιολόγηση του Προγράμματος, ενώ εγκρίθηκαν ομόφωνα τα κριτήρια ένταξης έργων με μοναδική τροποποίηση την προσθήκη κριτηρίου σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων στα μεγάλα έργα. Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε επίσης και η ετήσια έκθεση του έτους 2000.

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ - Ο.Α.Λ.Α.Α. προγραμματίζεται για το τέλος του α' εξαμήνου του 2002..

Το Νοέμβριο του 2001 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ακολουθεί αρχείο με τις αποφάσεις της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Παρ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.).  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.