ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
16/12/2019Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΠερίληψη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ’ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι ένα από τα 11 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ III) 2000-2006. Είναι ένα πρόγραμμα Εθνικού επιπέδου που αναφέρεται στο σύνολο της Ελλάδας. Τα παρακάτω στοιχεία περιγράφουν το ΠΡόγραμμα όπως αυτό εγκρίθηκε  μετά την Αναθεώρησή του (Δεκέμβριος 2004).

Συνοπτικά Στοιχεία

Τίτλος Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - "ΟΑΛΑΑ"
Διάρκεια Ε.Π. 1-1-2000 έως 31-12-2006
Προθεσμία Αποπληρωμής & Ολοκλήρωση Δράσεων του Ε.Π 31-12-2008
Κράτος Μέλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τύπος Ε.Π. ΤΟΜΕΑΚΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εθνική Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Χρόνος Υποβολής του Ε.Π. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999
Ευρωπαϊκά Ταμεία Χρηματοδότησης του Ε.Π. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ε.Τ.Π.Α.
Συνολικός Προϋπολογισμός του Ε.Π. 9.922,7 εκατ. Ευρώ (τρέχουσες τιμές)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
6.489,4 εκατ. Ευρώ (65,40% Συνολικού Προϋπ. Ε.Π.)
-
Συνολική Χρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.
-
3.369,5 εκατ. Ευρώ (51,92 % Δημόσιας Δαπάνης)
-
Συνολική Κρατική Χρηματοδότηση
-
3.119,8 εκατ. Ευρώ (48,08 % Δημόσιας Δαπάνης)
Συνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηση
3433,4 εκατ. Ευρώ (34,60 % Συνολικού Προϋπ. Ε.Π.)

Κύριος στόχος των δράσεων που προτείνονται μέσα από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος Μεταφορών της χώρας και ειδικότερα των υποδομών και της ασφάλειας οδικών και θαλάσσιων μεταφορών και των υποδομών αστικών μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της βασικής κύριας οδικής υποδομής της χώρας (ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ), ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΟΑΚ), στην αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής, στην ανάπτυξη του αστικού συστήματος μεταφορών με διάφορες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και στην διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών.

Επίσης το Ε.Π. περιλαμβάνει και δράσεις που αφορούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και διαχείρισης της κυκλοφορίας στους βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας και τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και με οριζόντιες δράσεις που σχετίζονται γενικότερα με την ασφάλεια και τις επικοινωνίες στον τομέα των μεταφορών (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας).  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.