ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
20/7/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΣύστημα Διαχείρισης / Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του  Καν. (ΕΚ) 1260/99, το κράτος μέλος έχει την κύρια ευθύνη για την άσκηση του οικονομικού ελέγχου του ΚΠΣ. 
Ενεργεί σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, κατά  τρόπον ώστε να διασφαλίσει ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ιδίου Κανονισμού, η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. είναι η κατά πρώτο λόγο υπεύθυνη αρχή για το σύννομο των συγχρηματοδοτούμενων έργων/ ενεργειών και της  εφαρμογής μέτρων εσωτερικού ελέγχου. 
Είναι επίσης υπεύθυνη για τις αναλύσεις και τις απαντήσεις, οι οποίες δίδονται σε παρατηρήσεις και σε αιτήσεις λήψεως διορθωτικών μέτρων της Επιτροπής βάσει του άρθρου 38 παρ. 4, εδ.α του Καν.(ΕΚ) 1260/99 ή στις συστάσεις αναπροσαρμογής, οι οποίες διατυπώνονται  βάσει του άρθρου 34 παρ. 2 του ιδίου Κανονισμού.
Για την αποτελεσματική άσκηση των ελέγχων η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστημα  ελέγχου των διαρθρωτικών Ταμείων που οργανώνεται ως ακολούθως :
 
- Ο έλεγχος που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Καν.438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002 ασκείται από τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών  προγραμμάτων.
Περιλαμβάνει τον έλεγχο των έργων στη φυσική, διοικητική, χρηματοοικονομική και λογιστική τους διάσταση, τόσο στον τόπο υλοποίησης τους, όσο και στην έδρα των φορέων που έχουν στην κατοχή τους πρωτότυπους τεχνικούς φακέλους και τα παραστατικά δαπανών.
Η διαδικασία του ελέγχου απαιτεί την τήρηση έγγραφων σχετικά με τις επαληθεύσεις των πράξεων. Σε περίπτωση που ο φυσικός ή διοικητικός έλεγχος δεν είναι διεξοδικός, αλλά δειγματοληπτικός, τα έγγραφα αυτά θα αναφέρουν τις επιλεχθείσες πράξεις και θα περιγράφουν την δειγματοληπτική μέθοδο. Η χρήση της δειγματοληπτικής μεθόδου πρέπει να δικαιολογηθεί βάσει των αριθμών και ειδών πράξεων, το μέγεθος των πράξεων, καθώς και τα παράγοντα κίνδυνου που συσχετίζονται με τις πράξεις ή τους τελικούς δικαιούχους.
 
Κατά περίπτωση η δειγματοληπτική μέθοδος που θα εφαρμοστεί θα προσδιοριστεί με βάση κατευθύνσεις που θα δοθούν από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ.
 
- Οι έλεγχοι που ασκούνται από την Αρχή Πληρωμής συνίστανται σε  εξωτερικό διαχειριστικό έλεγχο στις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και σε ελέγχους στα έργα. Οι έλεγχοι στα έργα γίνονται σε συντονισμό με αυτούς των διαχειριστικών αρχών.
 
Ο  εξωτερικός αυτός διαχειριστικός έλεγχος περιλαμβάνει την ανάλυση και την αξιολόγηση του συστήματος ελέγχων που ασκούνται στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Καν.438/01 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002. Υπεισέρχεται, όπου είναι απαραίτητο, στις ειλημμένες από τα διαχειριστικά όργανα αποφάσεις, καθώς και στον έλεγχο των  τελικών δικαιούχων.
 
Για τους ελέγχους αυτούς δύνανται να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες εθνικές διοικητικές αρχές. 
  
Ο έλεγχος προβλεπόμενος από τα άρθρα 10 και 15-16 του Καν.438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002 αφορά το συνολικό συντονισμό των συστημάτων ελέγχου καθώς και εξειδικευμένες επιθεωρήσεις-στόχους. Ασκείται από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που διενεργεί ελέγχους επί των διαχειριστικών αρχών, της αρχής πληρωμής και των τελικών δικαιούχων προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση. Επίσης διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε έργα/ενέργειες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Καν.(ΕΚ) 438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002. 
 
Κατά τη διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων από όλα τα παραπάνω όργανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες εξωτερικών ελεγκτών ή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών.
 
Η Επιτροπή ΕΚ, στο πλαίσιο της άσκησης της αρμοδιότητάς της ως θεματοφύλακα για την ορθή εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διασφαλίζει την ύπαρξη και την ομαλή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, ώστε οι κοινοτικοί πόροι να χρησιμοποιούνται με τρόπο ορθό και αποτελεσματικό. Προς τούτο, και με την επιφύλαξη των ελέγχων από πλευράς των εθνικών ελεγκτικών αρχών, υπάλληλοι ή το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής ΕΚ μπορούν να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους, και ιδίως δειγματοληπτικούς, για όλες τις πράξεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, καθώς και των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, με προειδοποίηση τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή ΕΚ ενημερώνει σχετικά τη διαχειριστική αρχή κατά τρόπον ώστε να έχει κάθε δυνατή βοήθεια. Υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του κράτους μέλους μπορούν να συμμετέχουν στους ελέγχους αυτούς.
 
Η Επιτροπή ΕΚ μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο για να βεβαιωθεί για την κανονικότητα ή/ και το σύννομο μίας ή περισσοτέρων πράξεων. Υπάλληλοι ή το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής ΕΚ μπορούν να συμμετέχουν στους ελέγχους αυτούς.
 
 
5.5.1.  Ο έλεγχος που ασκείται από τις Διαχειριστικές Αρχές
 
Προληπτικοί έλεγχοι
Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. ελέγχει κατά κανόνα πριν από την ένταξη έργου/ ενέργειας και οπωσδήποτε πριν από την προώθηση συγκεκριμένων σταδίων εξέλιξης των έργων/ ενεργειών (συμπεριλαμβανομένων των έργων/ ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο πραγματοποίησης ή εκτέλεσης κατά την παρουσίαση της αίτησης βλ. παρ.4.2.3. σημ. Β4) όλα τα στάδια προετοιμασίας για την εφαρμογή του έργου/ ενέργειας.
 
Ιδιαίτερα, διασφαλίζει ότι:
 
α) Ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιλογή αναδόχων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου,
 
β) έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
 
Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. ασκεί επίσης έλεγχο των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Ο έλεγχος αυτός γίνεται σύμφωνα με τυποποιημένες λίστες ελέγχου.
 
Έλεγχος κατά το άρθρο 4 του Καν.438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002.
 
Ο έλεγχος των υπό εκτέλεση έργων διασφαλίζεται διαρκώς με ελέγχους που πραγματοποιούνται μέσω του ΟΠΣ.
 
Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης των έργων από τη διαχειριστική αρχή γίνεται έλεγχος (control)  των έργων όσον αφορά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και των εκροών τους, με εξέταση των εξαμηνιαίων δελτίων προόδου και όπου απαιτείται με επιτόπιες επιθεωρήσεις. Ο έλεγχος αυτός αποτυπώνεται σε συνοπτικές εκθέσεις προόδου του έργου. Μετά τη δήλωση ολοκλήρωσης του έργου η διαχειριστική αρχή υπογράφει μια δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου και ελέγχει το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε και το λειτουργικό αποτέλεσμα του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και όλα τα στοιχεία παρακολούθησης (τα καταχωρημένα στο ΟΠΣ δεδομένα, τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις συνοπτικές εκθέσεις προόδου), καθώς και για τα δημόσια έργα τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του ΕΣΠΕΛ. Η δήλωση αυτή συνοδεύει φάκελο ολοκλήρωσης (κλεισίματος) του έργου και καταχωρείται στο ΟΠΣ.
 
Επιτόπιος έλεγχος θα διενεργείται από την αρμόδια μονάδα ελέγχου της διαχειριστικής αρχής κατά κανόνα σε κάθε τελικό δικαιούχο του Προγράμματος και σε επαρκές δείγμα έργων και δαπανών.       
 
Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαμβάνει:
 
- Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων και των διαδικασιών.
 
- Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.   
 
- Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος στα πλαίσια του έργου.
 
- Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητος.
 
Κάθε επιτόπιος έλεγχος γίνεται αντικείμενο μιας τυποποιημένης έκθεσης ελέγχου που καταχωρείται στο ΟΠΣ.
 
Όσον αφορά τα δημόσια έργα ο έλεγχος που ασκείται από τον ΕΣΠΕΛ μπορεί να αντικαταστήσει τον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού αντικειμένου κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 
Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την  Επιτροπή ΕΚ για τα συμπεράσματα των ελέγχων καθώς και για τις διοικητικές ή δικαστικές πράξεις που χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν εξαιτίας τους.
 
5.5.2.  Ο έλεγχος που ασκείται από την Αρχή Πληρωμής
 
Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος ασκείται από την αρχή πληρωμής. Εκτός από τον προκαταρκτικό έλεγχο κάθε αίτησης πληρωμής (άρθρο 9 του Καν. 438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002), η αρχή πληρωμής πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
 
Η αρχή πληρωμής είναι επιφορτ��σμένη με την παροχή των απαραίτητων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1, σημ. στ. του Καν. (ΕΚ)1260/99.
 
Τα αποτελέσματα των ελέγχων της αρχής πληρωμής καταχωρούνται στο ΟΠΣ και γνωστοποιούνται στη διαχειριστική αρχή, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στον τελικό δικαιούχο και στην Επιτροπή.
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων υπεράσπισης του  ενδιαφερόμενου μέρους και αφού ζητήσει τη γνώμη της διαχειριστικής αρχής, η  αρχή πληρωμής με δική της πρωτοβουλία, ή μετά από  πρόταση άλλων εμπλεκομένων αρχών (Διαχειριστική αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης, ΣΔΟΕ) δύναται να προχωρήσει στην αναστολή της χρηματοδότησης και ενδεχομένως στην ακύρωση της χρηματοδότησης. Η Αρχή πληρωμής αναλαμβάνει επίσης τις ευθύνες που καθορίζονται από το άρθρο 8 του Καν. 438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002.
 
5.5.3. Ο έλεγχος κατά το άρθρο 10 του Καν.438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002 και η έκδοση της δήλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 15-16 του ιδίου κανονισμού
 
Αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει:
 
- Την πραγματοποίηση ελέγχων επί των συστημάτων ελέγχων, ελέγχων της νομιμότητας και κανονικότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ΚΠΣ καθώς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 
- Την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων κάθε επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Καν.(ΕΚ) 438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002.  
 
- Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις διαχειριστικές αρχές και την αρχή πληρωμής.
 
- Την αξιολόγηση των ενεργειών και των μέτρων που υιοθετήθηκαν προκειμένου να συμμορφωθούν οι εμπλεκόμενες αρχές με τα συμπεράσματα των ελέγχων.
 
- Την παρακολούθηση των διοικητικών και δικαστικών διώξεων σε περιπτώσεις παρατυπίας και την εντολή στην αρχή πληρωμής για την ανάκτηση των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως.
 
- Την ανακοίνωση, στην Επιτροπή, των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 38 παρ.1 σημ. ε του Καν. (ΕΚ)1260/99.
 
- Την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1, σημ. στ. του Καν.(ΕΚ) 1260/99 και στα άρθρα 15-16 του Καν. (ΕΚ) 438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002.


Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε:  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.