ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
20/7/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

Ορολογία

ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε σύντομες ερμηνείες των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη". Επίσης μπορείτε να δείτε ένα Πίνακας Συντομογραφιών όρων σχετικών με το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.
Στην ιστοσελίδα της
Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες ευρετήριο όρων σχετικών με το ΚΠΣ.
 
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)
Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής που έχει επιλεγεί σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Συνοδεύεται από τη συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών οργάνων και από τους χρηματοδοτικούς πόρους του κράτους-μέλους που του αντιστοιχούν, καθώς και από συγκεκριμένους στόχους. Στο Β΄ ΚΠΣ, αναφερόταν ως υποπρόγραμμα.

Απόφαση Ένταξης Έργου
Η απόφαση για την ένταξη του έργου, που εκδίδεται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ) , μετά από συνεργασία - συντονισμό με την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή (ΚΔΑ) και τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία (το ΥΠΕΧΩΔΕ στην περίπτωσή μας). Για τα δημόσια έργα προϋπολογισμού άνω των 50 εκ. Ευρώ ( Μεγάλα Έργα ), καθώς και για τα δημόσια έργα που παράγουν έσοδα στον Τελικό Δικαιούχο, η απόφαση ένταξης εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 
Δείκτες Αποτελεσμάτων
Όρος με τον οποίο εννοείται συνήθως η ποσοστιαία σύγκριση ενός μεγέθους με κάποιο άλλο αντίστοιχο μέγεθος.
Η χρησιμοποίηση δεικτών ως μέσων συγκριτικής παρουσίασης στοιχείων, σε συνδυασμό με τη γραφική παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξής τους, διευκολύνει τη συγκριτική αξιολόγηση μεγάλου όγκου στοιχείων.
Διακρίνονται διάφορες κατηγορίες δεικτών, όπως: προγραμματικοί δείκτες, δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, κλπ.
Οι επιμέρους δείκτες σε κάθε κατηγορία είναι:
 • Δείκτες πόρων ή εισροών, που αφορούν τον διατιθέμενο προϋπολογισμό σε κάθε επίπεδο της παρεχόμενης αρωγής. Χρησιμοποιούνται χρηματοοικονομικοί δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου από πλευράς (ετήσιας) ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμής των χρημάτων που διατίθενται για οποιαδήποτε δράση, μέτρο ή πρόγραμμα σε σχέση με το επιλέξιμο κόστος του. Παράδειγμα: Ποσοστό διατιθέμενων κεφαλαίων σε έργα αιτουσών ΜΜΕ.
 • Δείκτες εκροών που αφορούν τη δραστηριότητα και μετρούνται σε φυσικές ή νομισματικές μονάδες. Παράδειγμα: Κόστος κατασκευής οδού και κατασκευασθέντα χιλιόμετρα.
 • Δείκτες αποτελεσμάτων, που αφορούν την άμεση και έμμεση επενέργεια που επέφερε το πρόγραμμα, παρέχουν πληροφορίες για αλλαγές π.χ. στη συμπεριφορά, στην ιδιότητα ή στις επιδόσεις των άμεσα ωφελουμένων και μπορεί να έχουν είτε φυσική είτε οικονομική υπόσταση. Παράδειγμα: Εξοικονόμηση χρόνου από κατασκευή νέας οδού.
 • Δείκτες επιπτώσεων, που αφορούν τις συνέπειες του προγράμματος πέραν των άμεσων επενεργειών στους άμεσα ωφελούμενους. Μπορεί να ορισθούν δύο έννοιες επιπτώσεων, ανάλογα από το κατά πόσο οι επενέργειες συμβαίνουν μετά από πάροδο ορισμένου χρόνου (ειδικές επιπτώσεις), συνδέονται όμως άμεσα με την αναλαμβανόμενη ενέργεια, ή απώτερες επενέργειες που επηρεάζουν μεγαλύτερο πληθυσμό (γενικές επιπτώσεις). Παράδειγμα: Αριθμός δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης.
Στο ΟΠΣ προβλέπονται μεταξύ άλλων δύο είδη δεικτών αποτελεσματικότητας, οι δείκτες υλοποίησης / πραγματοποίησης (εκροών) και οι δείκτες αποτελεσμάτων, που επιτρέπουν, οι μεν πρώτοι την αποτίμηση του έργου που πραγματοποιήθηκε με το ποσό που διατέθηκε για την παρέμβαση, οι δε δεύτεροι, την εκτίμηση των πρώτων άμεσων ωφελειών για τους άμεσους αποδέκτες της υλοποίησης της παρέμβασης. Οι δείκτες θα εξειδικευθούν από την Διαχειριστική Αρχή κάθε Προγράμματος στα πλαίσια του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Διαρθρωτικά Ταμεία
 
Χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άσκηση της Περιφερειακής Πολιτικής, που παρεμβαίνουν δια της χρηματοδότησης των στόχων. Ένα από τα τέσσερα Διαρθρωτικά Ταμεία, που χρηματοδοτεί τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΑΛΑΑ, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κάθε Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή ή φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται από κράτος μέλος ή το κράτος μέλος, εφόσον ασκεί τα σχετικά καθήκοντα, για να διαχειρίζεται μια παρέμβαση για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος ορίζει διαφορετική από το ίδιο διαχειριστική αρχή, καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης του με αυτήν την αρχή καθώς και όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης της Διαχειριστικής Αρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην Ελλάδα, η διαχείριση κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος ασκείται μέσω Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) η οποία συνίσταται στο οικείο Υπουργείο ή Περιφέρεια.Εγκριτική Απόφαση
Απόφαση του αρμόδιου Οργάνου με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση ενός έργου, αναφέροντας το κόστος του έργου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Εγκύκλιος
Πράξη της Διοίκησης που εξαντλεί τη δεσμευτική ισχύ της μέσα στο πλαίσιο της Διοίκησης. Οι Εγκύκλιοι διακρίνονται σε Ερμηνευτικές και Κανονιστικές.

Ένταξη Έργου
Πραγματοποιείται όταν, με την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου, παρουσιάζονται για το έργο η επιλεξιμότητα και η σκοπιμότητά του, ποσοτικοποιημένοι στόχοι εκροών (δείκτες), ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και περιγραφή των υποέργων και εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά του μετά την πραγματοποίηση.

Επιλέξιμο Έργο / Ενέργεια
Θεωρείται το Έργο / Ενέργεια που πληροί τα γενιά κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς κα τα ειδικά ανά Άξονα και Μέτρο, όπως αυτά αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, με βάση το ΚΠΣ, το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τον κανονισμό του Διαρθρωτικού Ταμείου, από το οποίο συγχρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Επιλεξιμότητα
Η συμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά κυρίως δύο μεγάλες κατηγορίες: τις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες και τις δαπάνες.

Επιτροπή Παρακολούθησης
Όργανο ορισμένο από το κράτος μέλος, που συνοδεύει την παρέμβαση, ελέγχει τη διαχείρισή της εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής, εξασφαλίζει την τήρηση των οικείων κατευθύνσεων και κανόνων εφαρμογής και εξετάζει την αξιολόγησή της.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης βεβαιώνεται για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εκτέλεσης της παρέμβασης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελείται τουλάχιστον από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, της Αρχής Πληρωμής, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των αρμοδίων Υπουργείων και αντιπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, προωθώντας, κατά το δυνατόν, την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμίδας. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, δεν μπορεί όμως να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της.
Η αποστολή, οι αρμοδιότητες, η συγκρότηση και η οργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθορίζονται στον Ν. 2860/2000 (άρθρα 15 και 16).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.)
Έγγραφο που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και περιέχει ένα συνεπές σύνολο αξόνων προτεραιότητας αποτελουμένων από πολυετή μέτρα, για την πραγματοποίηση του οποίου μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή ενός ή περισσοτέρων Διαρθρωτικών Ταμείων και ενός ή περισσοτέρων από τα άλλα χρηματοδοτικά όργανα, καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα, του οποίου η χρηματοδότηση γίνεται από περισσότερα του ενός Ταμεία.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. Επίσης, συμβάλει στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στην συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με συνυπογραφή από δύο ή περισσότερους Υπουργούς - όταν εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός Υπουργών - κατ΄ εξουσιοδότηση σχετικού Νόμου.

Κοινοτική Συμμετοχή
Η δαπάνη που πραγματοποιείται για την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού ενός Έργου και προέρχεται από κοινοτικούς πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Χρηματοδοτικών Μέσων.

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΙΙΙ (ΚΠΣ ΙΙΙ)
Το Έγγραφο που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μετά από εκτίμηση του σχεδίου που έχει υποβληθεί από ένα κράτος μέλος και το οποίο περιέχει τη στρατηγική και τις προτεραιότητες δράσης των Ταμείων και του κράτους μέλους, τους ειδικούς στόχους τους, τη συμμετοχή των Ταμείων και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς πόρους. Το έγγραφο αυτό διαιρείται σε άξονες προτεραιότητας και εφαρμόζεται μέσω ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 (γνωστό και ως Γ΄ ΚΠΣ) είναι το προϊόν της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις που υπάγονται στο Στόχο 1 και για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. Το Γ΄ ΚΠΣ καταρτίστηκε με βάση το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα στην Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 1999.
Σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης το συνολικό κόστος των αξόνων προτεραιότητας είναι 44.292 εκατ. Ευρώ για το σύνολο της χρονικής περιόδου. Τα συνολικά κονδύλια που προβλέπονται για τη συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων ανέρχονται σε 22.707 εκατ. Ευρώ και η πρόσθετη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής ανέρχεται σε 3.320 εκατ. Ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατ' αρχήν προβλεπόμενη κατανομή του συνόλου της διαθέσιμης κοινοτικής συμμετοχής μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων είναι η ακόλουθη:
ΕΤΠΑ 14.608,0 εκατ. Ευρώ
ΕΚΤ 4.241,2 εκατ. Ευρώ
ΕΓΤΠΕ, τμήμα "Προσανατολισμού" 2.260,3 εκατ. Ευρώ
ΧΜΠΑ 211,1 εκατ. Ευρώ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 945,0 εκατ. Ευρώ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 441,4 εκατ. Ευρώ
 

Μέτρο
Υποδιαίρεση του Άξονα Προτεραιότητας. Το Μέτρο αποτελείται από ένα σύνολο ομοειδών Έργων / Ενεργειών που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του Μέτρου, ενώ ο Άξονας αποτελείται από ένα σύνολο ομοειδών Μέτρων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του Άξονα.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
Το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν το ΚΠΣ, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, το Ταμείο Συνοχής, τις ιδιωτικές επενδύσεις και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Παρέμβαση
Κάθε δράση ή ενέργεια που γίνεται από δημόσιες αρχές ανεξάρτητα από τη φύση της και μπορεί να είναι μια πολιτική, ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο ή έργο. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής Κοινωνικής Συνοχής, οι παρεμβάσεις γίνονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και έχουν τις ακόλουθες μορφές:
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα ή Ενιαία Έγγραφα Προγραμματισμού,

 • Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και

 • Στήριξη της τεχνικής βοήθεια και των καινοτόμων ενεργειών.

Πράξη / Έργο
Κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους των παρεμβάσεων.

Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
Έγγραφο περί εφαρμογής της στρατηγικής και των αξόνων προτεραιότητας της παρέμβασης το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σε επίπεδο μέτρων και το οποίο καταρτίζεται από το κράτος-μέλος ή τη Διαχειριστική Αρχή και προσαρμόζεται και διαβιβάζεται προς ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού αποτελεί νέα έννοια που εισήχθη με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Κύρια συνέπεια της καινοτομίας αυτής είναι ότι πλέον εναπόκειται στο κράτος μέλος η ευθύνη για την κατάρτιση του προγραμματικού περιεχομένου στο επίπεδο μέτρου και για την ποσοτικοποίηση των συναφών στόχων. Με την εκ των προτέρων αξιολόγηση επαληθεύεται η συνέπεια των διαφόρων επιπέδων προγραμματισμού.
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των στόχων και της δομής του Προγράμματος, Τεχνικά Δελτία Μέτρου ανά Άξονα, Χρηματοδοτικό Πίνακα, Δείκτες επίδοσης, Δημοσιότητα, ηλεκτρονική ανταλλαγή ��εδομένων με την ΕΕ και εκ των προτέρων αξιολόγηση.

Τελικός Δικαιούχος
Οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των πράξεων. Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης και στην περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων από φορείς που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη, οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που χορηγούν τις ενισχύσεις.

Φορέας Υλοποίησης (Φ.Υ.)
Ο Φορέας που αναλαμβάνει στα πλαίσια του Προγράμματος τη συμβατική υποχρέωση για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του ΤΔΕ.

Ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να διαθέτει μονάδες / Υπηρεσίες (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία) και στελέχωση, με επάρκεια και δυνατότητες αντίστοιχες με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Έργου που αναλαμβάνει, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη υλοποίηση και παρακολούθηση του Έργου.
Οι σημαντικοί
Φορείς Υλοποίησης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΑΛΑΑ είναι οι τελικοί δικαιούχοι των Μέτρων του. 
 
Πίνακας Συντομογραφιών
 • Α.Π.Ε. = Αναθεωρητικός Πίνακας Εργασιών
 • Β.Ο.Α.Κ. = Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
 • Γ.Γ.Δ.Ε. = Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • Γ.Γ.Σ.Δ.Ε. = Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων
 • Γ.Δ. / D.G. = Γενική Διεύθυνση / Direction Generale
 • Γ.Λ.Κ. = Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 • Δ.Α. ή Ε.Υ.Δ. = Διαχειριστική Αρχή ή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
 • Δ.Τ.= Διαρθωτικά Ταμεία
 • Ε.Γ.Τ.Π.Ε. = Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
 • Ε.Δ.ΕΛ. = Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
 • Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission)
 • Ε.Κ.Τ. = Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
 • Ε.Ο.Α.Ε. = Εγνατία Οδός Α.Ε.
 • Ε.Π. = Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
 • Επ.Πα. = Επιτροπή Παρακολούθησης
 • Ε.Σ.Π.ΕΛ. = Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου
 • Ε.Τ.Επ. = Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • Ε.Τ.Π.Α. = Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Κ.Π.Σ. = Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 • Κ.τ.Π. = Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Κ.Υ.Α. = Κοινή Υπουργική Απόφαση
 • Μ.Δ.Δ.Δ. = Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
 • Ο.Α.Λ.Α.Α. = Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη
 • Ο.Κ.Ω. = Οργανισμός Κοινής Ωφελείας
 • Ο.Λ.Θ. = Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης
 • Ο.Λ.Π. = Οργανισμός Λιμένα Πειραιά
 • Ο.Π.Σ. = Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
 • Π.Α.Θ.Ε. = Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι
 • Π.Δ.Ε. = Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 • Π.Ε.Π. = Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
 • Σ.Α.Ε. = Συλλογική Απόφαση Έργων
 • Σ.Α.Μ. = Συλλογική Απόφαση Μελετών
 • Σ.Π. = Συγκριτικός Πίνακας
 • Σ.Σ. = Συμπληρωματικές Συμβάσεις
 • Τ.Δ.Ε. = Τεχνικό Δελτίο Έργου
 • Τ.Δ.Υ. = Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
 • Τ.Ε.Π. = Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
 • Τ.Σ. = Ταμείο Συνοχής
 • Υ.Ε.Ε. = Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων
 • ΥΠ.ΕΘ.Ο. = Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
 • Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. = Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • Φ.Υ. = Φορέας Υλοποίησης
 • Χ.Μ.Π.Α. = Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.